Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba

Před každou modlitbou se vnitřně ztišme, odložme všední každodennost, vždyť Bůh nás zná...

Měl by to být ten nejniternější akt projevu lásky a vztahu k Bohu. Neměli bychom ji odříkávat bezmyšlenkovitě... Protože jen tak se skutečně ponoříme na hlubinu.

 

Hlavní společné modlitbyZnamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Sláva Otci
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého
Amen.

Zdrávas Maria
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen

Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj: - mě vždycky veď a napravuj, - ke všemu dobrému mě vzbuzuj ctnostem svatým mě vyučuj, - ať jsem tak živ jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení - ať vytrvám do skonání, - po smrti pak v nebi věčně - chválím Boha ustavičně.
Amen

Zdrávas, Královno
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a naděje naše buď zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, - k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíš, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, ó přesladká, Panno, Maria!
Amen

Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.
Amen

Modlitba za zemřelé
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, - a světlo věčné ať jim svítí. - Ať odpočinou v pokoji. - Amen
 

Modlitba před započetím činnosti
Pane, dej ať každé naše dílo, práce, snaha u tebe začíná a s tebou končí. Ať vše, co konáme, je v souladu s tvou vůlí a napomáhá ke tvé cti a slávě a k rozvoji našeho pozemského života.
Amen.

Modlitba před jídlem
Požehnej, Pane, tyto dary, které máme z tvé štědrosti. Skrze Krista našeho Pána.
Amen.

Modlitba po jídle
Prosíme, Pane, zůstaň v našem domě jako milý host a pomoz nám, abychom se stali hodni darů, kterými nás zahrnuješ.
Amen

Modlitba v pokušení
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Ježíši tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti.
Ježíši tichý, srdce pokorného přetvoř naše srdce podle srdce svého.

Střelné modlitby k Pánu Ježíši
Ježíši, důvěřuji Ti!
Můj Ježíši odpuštění a milosrdenství .
Ježíši, vyslyš naše prosby pro slzy Tvé nejsvětější Matky.
Ježíši, tichý a pokorný srdcem, učiň srdce naše, podle srdce svého.
Ježíši, buď milostiv mě hříšnému.
Pane zachraň nás, hyneme!

Večerní modlitba
Bože, je večer, půjdu spát. Ne celý den chci vzpomínat. Na svoje řeči, kde jsem byl, komu jsem radost způsobil - nebo to byla bolest snad? Pak odpusť, nech mě litovat.Já přes své viny mám tě rád i dnešní den chci tobě dát. Sám na něj pohleď jaký byl, když všechno zlé jsi odpustil. A teď už Pane půjdu spát. Usínám s tebou mám tě rád.
Amen.

Večerní modlitba
Dříve než ke spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu. Buď vděčně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den.
A jestli v čem jsem pochybil, prosím tě, abys odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mě stát.
Maria, Boží Rodičko, ó chraň mě, chraň mě, Matičko. A ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože, Dobro nejvyšší, v tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám.
Amen
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář